> Inne usługi>Adaptacje

Adaptacje


Przy zamówieniu projektu oferujemy również wykonanie wszystkich zmian wynikających z ukształtowania terenu, jak i również zmian układu i aranżacji pomieszczeń oraz konstrukcji budynku.


Adaptacja projektu polega na:
Adaptacja projektu polega na wykonaniu zmian w kupionym projekcie wynikających  z lokalizacji i ukształtowania terenu na danej działce na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Projektant musi również zaadaptować fundamenty do lokalnych warunków gruntowych i sposobu ich izolacji. W skład adaptacji wchodzi też zmiana aranżacji i układu pomieszczeń, dostosowanie projektu do indywidualnych wymogów inwestora.
Podczas aranżacji wykonujemy:

     > Sprawdzamy zgodność kupionego, gotowego projektu z decyzją o warunkach zabudowy
     > wykonujemy projekt zagospodarowania działki
     > w razie potrzeby dokonujemy zmiany w projekcie
     > przystosowujemy projekt wedle indywidualnych potrzeb inwestora
     > wykonujemy opracowania potrzebne do uzyskania Pozwolenia na budowę
     > sporządzamy plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
     > wykonujemy projekt zagospodarowania terenu (część opisową i rysunkową)
     > adaptujemy fundamenty do lokalnych warunków gruntowych
     > wykonujmy całą dokumentację dotyczącą adaptacji

Należy pamiętać, że przy zakupie gotowego projektu trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami za:

     > pozyskanie wpisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
     > pozyskanie wpisu i wyrysu z rejestru gruntów
     > pozyskanie mapy do celów projektowych
     > usługi geodezyjne i geotechniczne
     > pozyskanie warunków i projektów mediów

Dokumenty potrzebne do wykonania adaptacji i uzyskania Pozwolenia na budowę:

     > mapa do celów projektowych
     > wypis z planu miejscowego lub decyzja o warunkach zabudowy
     > opinia gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci energetycznej
     > opinia gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci wodociągowej
     > opinia gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do kanalizacji lub zgodna na budowę zbiornika odpadów ciekłych (szambo)
     > wypis i wyrys z rejestru gruntów
     > decyzja lokalizacyjna zjazdu
     > decyzja odrolnienia gruntów (tylko w razie potrzeby)
     > projekt budynku mieszkalnego (4 oryginalne egzemplarze)
     > inne dokumenty wynikające z lokalizacji działki
     > inne dokumenty wynikające z planu miejscowego, decyzji o warunkach zabudowy
     > badania geodezyjne

Cena uzgadniana z każdym inwestorem indywidualnie podczas spotkania.